JAK MOŻESZ POMÓC

Darowizna

Szanowni Państwo,

Jest rzeczą oczywistą, że działalność sfer kultury nie do końca poddaje się mechanizmom gospodarki rynkowej i w znacznym stopniu zależy od Darczyńców. Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby Państwo wyrazili chęć wsparcia działalności naszej Fundacji i przyłączyli się do grona Naszych Darczyńców. Darowizna umożliwi Państwu, w prosty sposób, włączenie się w pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Pomożecie Państwo realizować nasze cele statutowe. W ten sposób będziecie wspierać edukację artystyczną dzieci i młodzieży. Już dziś reprezentują oni wysoki poziom artystyczny a dzięki pasji i systematycznej pracy stale doskonalą trudną sztukę gry na ukochanym instrumencie. Właśnie na te dzieci pragniemy zwrócić uwagę poprzez promocję ich osiągnięć. Organizowane przez nas działania będą dla nich nagrodą za trud włożony w dążenie do mistrzostwa.

Jeśli nasze cele są Ci bliskie, uważasz nasze działania za pożądane i masz taką wolę, możesz podzielić się z nami cząstką swojego dochodu za co z góry bardzo dziękujemy.

 

 Darowiznę można przekazać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym

Fundacji Cultura Animi

ul. Wrzeciono 12 N

01-961 Warszawa

nr rachunku bankowego 83 2340 0009 0120 2180 0000 0028

tytułem: Darowizna na cele statutowe – KRS 0000289734Czym się różni darowizna od 1%

Do tej pory każdy mieszkaniec Polski miał możliwość wsparcia organizacji pozarządowej w zasadzie tylko w jednej formie - poprzez darowiznę finansową lub rzeczową. Od 1 stycznia 2004 roku polscy podatnicy mogą korzystać z dwóch różnych form wsparcia organizacji pozarządowych. Jedna to darowizna, a druga to tzw. mechanizm 1%. Obie te formy opisane są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Darowizna

Definicje słownikowe darowizny mówią, że jest to "umowa, mocą której jedna strona (właściciel) oddaje daną rzecz drugiej stronie dobrowolnie i bezpłatnie" lub "pieniądze lub majątek, które ktoś przekazał dobrowolnie jakiejś osobie lub instytucji". Warte podkreślenia są sformułowania - dobrowolnie i kosztem swego majątku. O darowiźnie możemy mówić, gdy dzielimy się swoją własnością, przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni.

Tak rozumie to pojęcie także ustawodawca i państwo, które za pomocą systemu ulg zachęca nas do zachowań filantropijnych - możemy do pewnej wysokości zmniejszyć podatek, który jesteśmy winni skarbowi państwa, o ile wcześniej jakąś sumą pieniędzy (dowolnej wysokości) obdarowaliśmy określoną w prawie organizację lub instytucję. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych kwestie darowizny opisane są w artykule 26. Zgodnie z nim podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot m.in. darowizn przekazanych na rzecz organizacji pozarządowych, realizujących cele określone w art. 4. ustawy o działalności pożytku publicznego (czyli 24 dziedziny działalności pożytku publicznego) oraz na cele kultu religijnego. Darowiznę odpisujemy od dochodu w wysokości dokonanej wpłaty. Ponadto darowizna przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy.

Zasady korzystania z odliczeń podatkowych dla osób przekazujących darowizny:

  1. Darowizna osoby fizycznej (podatek dochodowy od osób fizycznych) - w rozliczeniu podatkowym można odliczyć od podstawy obliczenia podatku darowiznę maksymalnie do kwoty stanowiącej 6% dochodu (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. Nr 14 poz. 176 z roku 2000 z późn. zm., art. 26, ust. 1, pkt 9)
  2. Darowizna osoby prawnej (podatek dochodowy od osób prawnych) - od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. Nr 54, poz. 654 z roku 2000 z późn. zm., art 18, ust.1, pkt 1)